top of page

àrea valoracions

Valoracions, Taxacions i Peritatges


El peritatge d'accidents laborals i la participació com a pèrits judicials i de part han estat dues activitats estretament relacionades tant en el mòn de la seguretat laboral com en el de l'Execució material de les obres.

 

El coneixement del procès constructiu en tots els seus camps, permet a TULPAN situar-se en una posició privilegiada en un procès judicial, podent incorporar aquest coneixement per a la resolució positiva de l'encàrreg.

 

El fet que TULPAN disposi de tècnics membres del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) garantitza desenvolupar valoracions sota uns standards de qualitat d'acord amb la normativa internacional.

 

Els serveis que ofereix TULPAN dins d'aquest àrea són:​ • Valoracions amb finalitat financera

  • Garantia hipotecària de crèdits o préstecs

  • Cobertura de les provisions tècniques de les entitats asseguradores

  • Determiniació del patrimoni immobiliari dels Fons de pensions

 • Valoracions per a tot tipus d'immobles

  • Habitatges nous i usats, promocions immobiliàries, urbanitzacions, locals comercials, edificis industrials, oficines i parcs empresarials, terrenys i solars, finques rústiques, hotels, clíniques i hospitals, centres d’ensenyament, centres per a la 3a edat, benzineres, complexes esportius i camps de golf, aparcaments, ports esportius, terminals portuàries, concessions administratives, etc.

 • Valoracions per altres finalitats i amb estàndards internacionals

  • Taxacions de garantia per la AEAT

  • Taxacions patrimonials i mercantils

  • Valoracions i serveis per a la gestió urbanísitca

  • Serveis varis com ara valoracions urbanísitques de mercat, estudis de mercat, evolució preus de mercat, estudis de viabilitat immobiliària, TIR- VAN

Membre de:

Certificacions:

TULPAN desenvolupa les seves tasques de valoració sota l'estandard de qualitat ISO 9001.

bottom of page